ვაჟა-ფშაველას ლექსები

ვაჟა-ფშაველას ლექსების სრული კრებული. ლექსების კრებულის სარჩევში წარმოდგენილია ვაჟას 472 ლექსი, რომელიც ჩამოთვლილია ანბანის მიხედვით. დაუმთავრებელი ლექსები არის გამოყოფილი ცალკე კატეგორიაში და ისინი სარჩევში არ არის შეყვანილი.

ბევრი ლექსი ავტორის მიერ დათარიღებული არ არის. ასეთ შემთხვევაში, დათარიღება ხდება პუბლიკაციის დროის მიხედვით, ხოლო პოეტის სიცოცხლეში გამოუქვეყნებელი, ავტოგრაფებში აღმოჩენილი ლექსები თარიღდება იმავე ავტოგრაფებში (არა კრებულებში) მათ გვერდით მოთავსებული სხვა ნაწერების მიხედვით. ლექსები, რომელთა დათარიღება არ მოხერხდა, ისინი უთარიღოებია.
ძირითადი ტექსტის სქოლიოში დატოვებულია ავტორისეული შენიშვნები, რომელთა დართვა ვაჟას საჭიროდ დაუნახავს, ყოველგვარი სხვა განმარტება და შენიშვნები კი მოცემულია ტექსტის ბოლოს დართულ კომენტარებში.
იხილეთ ვრცლად გვერდზე რეცენზია.